Program Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
YAWAL Spółka Akcyjna realizuje projekt pt:

„Wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii drogą do zwiększenia konkurencyjności”

W ramach działania 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr:
UDA-POIG.04.04.00-24-028/08-00
Okres realizacji projektu: 30.07.2008 – 31.03.2013 r.

Parteneri